• MIS 5006383/93.98/Γ/2

Προσκληση ΕΔΒΜ34
"Υποστηριξη ερευνητων με εμφαση στους νεους ερευνητες"

ΥΠοΨΕι

Υβριδική αναγνώριση Περιεχομένου Ψηφιογραφικών Εικόνων


 • Σχετικα με το εργο...

  Η ανάκτηση πληροφορίας με μεθόδους που δε βασίζονται σε τεχνικές ταύτισης κειμενικής επισημείωσης του περιεχομένου ψηφιογραφικών εικόνων και εικονοσειρών αποτελεί ένα ενεργό ερευνητικό πεδίο.

  Το έργο αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών προσεγγίσεων αυτοματοποιημένης Οπτικής Αναγνώρισης Αντικειμένων και Περιοχών (Visual Place and Object Recognition) σε ψηφιογραφικές εικόνες με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής όπως οι μέθοδοι Εικονικού Λεξικού και Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων. Πιο συγκεκριμένα εστιάζει στον εντοπισμό των βέλτιστων παραμέτρων για τις δύο παραπάνω μεθόδους μέσα από διαδικασίες αντικειμενικής αξιολόγησης. Αρχικός στόχος είναι η υλοποίηση αποδοτικότερων υβριδικών προσεγγίσεων οπτικής αναγνώρισης που θα συνδυάζουν χαρακτηριστικά των δύο μεθόδων είτε με τη μορφή ενός σταθμισμένου καθεστώτος είτε μέσω συνέργειας αυτών. Επιπλέον, θα ερευνηθεί ο τρόπος υλοποίησης των υβριδικών προσεγγίσεων ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία τους σε πραγματικό χρόνο αξιοποιώντας αποδοτικά όλους τους διαθέσιμους πόρους ενός συστήματος συμπεριλαμβανομένων και των επιταχυντών γραφικών (GPUs). Ως υπόθεση εργασίας και πεδίο εφαρμογής των υβριδικών προσεγγίσεων οπτικής αναγνώρισης η ερευνητική ομάδα της πρότασης εντοπίζει τον εξατομικευμένο εμπλουτισμό περιηγήσεων σε χώρους έκθεσης πολιτιστικού αποθέματος και πιο συγκεκριμένα στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης.

  Το βασικό αντικείμενο έρευνας του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών προσεγγίσεων αυτοματοποιημένης οπτικής αναγνώρισης αντικειμένων, τμημάτων και γενικότερα περιεχομένου ψηφιογραφικών εικόνων, οι οποίες θα μπορούν να λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο. Το σημαντικότερο ερώτημα που θα απαντήσει η ερευνητική ομάδα αφορά στον εντοπισμό των πλέον χρήσιμων χαρακτηριστικών που διέπουν τις σύγχρονες μεθόδους Οπτικής Αναγνώρισης Αντικειμένων και Περιοχών (ΟΑΑΠ) όταν αυτές εφαρμόζονται στην ανάκτηση περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς. Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα δοθεί μέσα από σειρές πειραμάτων αξιολόγησης και ανάλυσης των επιδόσεων εντοπισμού. Η ανάλυση αυτή θα πραγματοποιηθεί και με τη βοήθεια εξειδικευμένου Διαδικτυακά διαθέσιμου εργαλείου αξιολόγησης αλγορίθμων ανάκτησης που έχει αναπτυχθεί από την ίδια ερευνητική ομάδα.

  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

  Ομαδα υλοποιησης του εργου

 • Γεωργιος Αλεξης Ιωαννακης

  Diploma Rural and Surveying Engineering, Υποψήφιος Διδάκτορας ΤΗΜΜΥ ΔΠΘ
  Ερευνητικός Συνεργάτης
  ΕΚ Αθηνά Παράρτημα Ξάνθης

  gioannak at ceti dot gr

  2541 0 78787 (326)

  Προσωπική Ιστοσελίδα


 • Λουκας Μπαμπης

  BSc Computer Engineering, PhD Robotics Vision

  Μεταδιδακτορικός ερευνητής
  ΜΠΔ ΔΠΘ

  lbampis at pme duth gr

  2541 0 79329

  Προσωπική Ιστοσελίδα


 • Ανεστης Κουτσουδης

  BSc, MSc, PhD Computer Science
  Κύριος Ερευνητής
  Τμήμα Πολυμέσων
  ΕΚ Αθηνά Παράρτημα Ξάνθης

  akoutsou at ceti dot gr

  2541 0 78787 (327)

  Προσωπική Ιστοσελίδα

ΠΟΡΕΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

11/6/2018 - Εναρκτήρια συνάντηση ομάδας έργου
12/6/2018 - Έναρξη υλοποίησης Διαδικτυακής παρουσίας του έργου
15/6/2018 - Πρώτη επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης (Αναγνωριστική)
21/6/2018 - Πρώτη συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης
21/6/2018 - Δημιουργία Sharelatex για τη συλλογή της σχετικής βιβλιογραφίας
21/6/2018 - Δημιουργία χώρου αποθήκευσης του dataset εκπαίδευσης
26/6/2018 - Δεύτερη συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης
1/7/2018 - Δημοσίευση ιστοσελίδας και τοποθέτηση αφισών στους χώρους του ερευνητικού κέντρου
5/7/2018 - Τρίτη συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης και έλεγχος ποιότητας δεδομένων εκπαίδευσης
5/7/2018 - Τρίτη συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης και έλεγχος ποιότητας δεδομένων εκπαίδευσης
11/7/2018 - Μηνιαία συνάντηση ομάδας έργου
25/7/2018 - Τέταρτη συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης - Ολοκλήρωση διαδικασίας
1/8/2018 - Έναρξη εργασιών ανάπτυξης μεθόδων οπτικής αναγνώρισης περιεχομένου (CNN, BoVW)
10/9/2018 - Προτυποποίηση Δομής Καταλόγων και Ονομάτων των Δεδομένων Εκπαίδευσης
15/9/2018 - Ολοκλήρωση Μετατροπής Εικονοσειρών σε Εικόνες
30/11/2018 - Αποτελέσματα Εκπαίδευσης των δύο μεθόδων οπτικής αναγνώρισης περιεχομένου (CNN, BoVW) από το σετ δεδομένων επικύρωσης (πίνακες διάχυσης και ακρίβεια)
1/12/2018 - Έναρξη εργασιών Συνεργασίας και Συνέργειας των δύο μεθόδων οπτικής αναγνώρισης περιεχομένου
8/1/2019 - Έναρξη Συγγραφής Επιστημονικής Δημιοσίευσης για Επιστημονικό Περιοδικό (Πρώτο παραδοτέο του έργου)
4/3/2019 - Υποβολή εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό για κρίση
5/3/2019 - Έναρξη εργασιών ανάπτυξης του πειραματικού συστήματος εμπλουτισμού επίσκεψης στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης μέσω φορητών συσκευών
12/3/2019 - Υποβολή εργασίας στο διεθνές συνέδριο CIPA 2019
15/4/2019 - Σχεδιασμός βάσης δεδομένων
15/4/2019 - Έναρξη Δοκιμών Λειτουργίας υβριδικών μεθόδων οπτικής αναγνώρισης περιεχομένου στο πλαίσιο του πειραματικού συστήματος
26/4/2019 - Ειδοποίηση αποδοχής Επιστημονικού Άρθρου στο συνέδριο CIPA 2019 - Παραδοτέο του έργου
24/7/2019 - Ειδοποίηση αποδοχής Επιστημονικού Άρθρου στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cultural Heritage, Elsevier - Παραδοτέο του έργου
6/8/2019 - Υλοποίηση εργασιών πειραματικού συστήματος για το Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης.
30/8/2019 - Online έκδοση του επιστημονικού άρθρου στο Journal of Cultural Heritage, Elsevier
30/8/2019 - Το πρόγραμμα του συνεδρίου CIPA2019 όπου θα παρουσιαστεί το δεύτερο επιστημονικό άρθρο
6/9/2019 - Online έκδοση του άρθρου που παρουσιάστηκε στο συνεδρίο CIPA2019

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ34
Τίτλος Πρόσκλησης: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές