Επιστροφή
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ (1843-1862)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΩΣΑΣ ΒΟΥΛΗΣ (1862-1864)
Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1864-1922)
Β' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (1927/1935)
B' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1935/1967)
Γ' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ) (1975/)


ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ (1843-1862)
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α', ΕΘΝΙΚΗ (1843 - 1844)
  (από 8/11/1843 έως 18/3/1844)
Περίοδος Α' (1844 - 1847)
Σύνοδος Α' (από 7/9/1844 έως 31/10/1845)
Σύνοδος Β' (από 10/12/1845 έως 31/10/1846)
Σύνοδος Γ' (από 7/11/1846 έως 14/4/1847)
Περίοδος Β' (1847 - 1850)
Σύνοδος Α' (από 28/7/1847 έως 10/9/1848)
Σύνοδος Β' (από 28/10/1848 έως 18/10/1849)
Σύνοδος Γ' (από 10/12/1849 έως 27/7/1850)
Περίοδος Γ' (1850 - 1853)
Σύνοδος Α' (από 30/10/1850 έως 29/10/1851)
Σύνοδος Β' (από 31/10/1851 έως 30/10/1852)
Σύνοδος Γ' (από 31/10/1852 έως 27/10/1853)
Περίοδος Δ' (1853 - 1847)
Σύνοδος Α' (από 30/10/1853 έως 20/4/1854)
Σύνοδος Β' (από 4/12/1854 έως 25/10/1855)
Σύνοδος Γ' (από 31/10/1855 έως 29/10/1856)
Περίοδος Ε' (1856 - 1859)
Σύνοδος Α' (από 7/12/1856 έως 6/6/1857)
Σύνοδος Β' (από 30/10/1857 έως 29/4/1858)
Σύνοδος Γ' (από 30/10/1858 έως 24/5/1859)
Περίοδος ΣΤ' (1859 - 1860)
Σύνοδος Α' (από 29/10/1859 έως 18/5/1860)
Σύνοδος Β' (από 30/10/1860 έως 16/11/1860)
Περίοδος Ζ' (1861 - 1862)
Σύνοδος Α' (από 15/2/1861 έως 11/8/1861)
Σύνοδος Β' (από 20/9/1861 έως 19/3/1862)
Σύνοδος Έκτακτη (από 5/5/1862 έως 11/9/1862)


ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΩΣΑΣ ΒΟΥΛΗΣ (1862-1864)
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ B', ΕΘΝΙΚΗ (1862 - 1864)
(από 10/12/1862 έως 16/11/1864)


Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1864-1922)
Περίοδος Α'
Σύνοδος Α' (από 28/5/1865 έως 5/1/1866)
Σύνοδος Έκτακτη (από 10/1/1866 έως 22/1/1866)
Σύνοδος Β' (από 10/12/1866 έως 8/4/1867)
Σύνοδος Γ' (από 25/9/1867 έως 26/1/1868)
Περίοδος Β'
Σύνοδος Α' (από 25/4/1868 έως 24/10/1868)
Σύνοδος Έκτακτη (από 8/11/1868 έως 24/10/1868)
Περίοδος Γ'
Σύνοδος Α' (από 5/6/1869 έως 20/11/1869)
Σύνοδος Β' (από 8/12/1870 έως 26/5/1875)
Σύνοδος Γ' (από 18/10/1871 έως 28/10/1871)
Περίοδος Δ'
Σύνοδος Α' (από 24/3/1872 έως 15/10/1872)
Περίοδος Ε'
Σύνοδος Α' (από 14/2/1873 έως 30/8/1873)
Σύνοδος Β' (από 23/1/1874 έως 26/4/1874)
Περίοδος ΣΤ'
Σύνοδος Α' (από 25/7/1874 έως 25/1/1875)
Σύνοδος Έκτακτη (από 4/3/1875 έως 28/3/1875)
Περίοδος Ζ'
Σύνοδος Α' (από 11/8/1875 έως 26/1/1876)
Σύνοδος Β' (από 24/9/1876 έως 19/ 3/1877)
Σύνοδος Έκτακτη (από 14/ 5/1877 έως 19/ 7/1877)
Σύνοδος Γ' (από 7/ 10/1877 έως 3/ 4/1878)
Σύνοδος Δ' (από 29/ 7/1878 έως 6/1/1879)
Σύνοδος Έκτακτη (από 4/7/1879 έως 16/7/1879)
Περίοδος Η'
Σύνοδος Α' (από 20/10/1879 έως 18/4/1880)
Σύνοδος Β' (από 9/10/1880 έως 22/10/1881)
Περίοδος Θ'
Σύνοδος Α' (από 18/1/1882 έως 22/6/1882)
Σύνοδος Β' (από 18/10/1882 έως 29/3/1883)
Σύνοδος Γ΄ (από 27/10/1883 έως 27/3/1884)
Σύνοδος Δ' (από 25/10/1884 έως 11/2/1885)
Περίοδος Ι'
Σύνοδος Α' (από 9/5/1885 έως 17/9/1885)
Σύνοδος Έκτακτη (από 11/10/1885 έως 1/6/1886)
Σύνοδος Β΄ (από 7/5/1886 έως 6/11/1886)
Περίοδος ΙΑ'
Σύνοδος Α' (από 22/1/1887 έως 8/6/1887)
Σύνοδος Β΄ (από 24/10/1887 έως 12/3/1888)
Σύνοδος Γ' (από 15/10/1888 έως 9/2/1889)
Σύνοδος Έκτακτη (από 27/2/1889 έως 4/4/1889)
Σύνοδος Δ' (από 9/10/1889 έως 19/2/1890)
Σύνοδος Έκτακτη (από 22/2/1890 έως 1/6/1890)
Περίοδος ΙΒ'
Σύνοδος Α' (από 29/10/1890 έως 16/4/1891)
Σύνοδος Έκτακτη (από 28/10/1891 έως 12/3/1892)
Περίοδος ΙΓ'
Σύνοδος Α' (από 25/5/1892 έως 19/10/1892)
Σύνοδος Β' (από 29/10/1892 έως 28/4/1893)
Σύνοδος Γ΄ (από 27/10/1893 έως 18/3/1894)
Σύνοδος Δ΄ (από 27/10/1894 έως 20/2/1895)
Περίοδος ΙΔ'
Σύνοδος Α' (από 15/5/1895 έως 8/11/1895)
Σύνοδος Β' (από 8/1/1896 έως 6/5/1896)
Σύνοδος Έκτακτη (από 24/10/1896 έως 6/10/1897)
Σύνοδος Γ' (από 30/10/1897 έως 23/3/1898)
Περίοδος ΙΕ'
Σύνοδος Α' (από 4/3/1899 έως 22/7/1899)
Σύνοδος Έκτακτη (από 29/11/1899 έως 11/4/1900)
Σύνοδος Β' (από 30/10/1900 έως 2/3/1901)
Σύνοδος Γ' (από 31/10/1901 έως 8/4/1902)
Περίοδος ΙΣΤ'
Σύνοδος Α' (από 9/12/1902 έως 31/3/1903)
Σύνοδος Έκτακτη (από 2/ 6/1903 έως 20/10/1903)
Σύνοδος Β' (από 8/12/1903 έως 30/4/1904)
Σύνοδος Έκτακτη (από 4/5/1904 έως 13/9/1904)
Σύνοδος Γ' (από 24/11/1904 έως 22/12/1904)
Περίοδος ΙΖ'
Σύνοδος Α' (από 14/3/1905 έως 7/7/1905)
Σύνοδος Έκτακτη (από 21/11/1905 έως 1/2/1905)
Περίοδος ΙΗ'
Σύνοδος Α' (από 20/4/1906 έως 30/8/1906)
Σύνοδος Έκτακτη (από 11/11/1906 έως 31/7/1907)
Σύνοδος Β' (από 29/10/1907 έως 26/4/1908)
Σύνοδος Γ' (από 30/10/1908 έως 12/5/1909)
Σύνοδος Δ' (από 20/9/1909 έως 21/1/1910)
Σύνοδος Έκτακτη (από 1/2/1910 έως 17/3/1910)
Βουλή Α' Αναθεωρητική
(από 1/9/1910 έως 12/10/1910)
Βουλή Β' Αναθεωρητική
(από 8/1/1911 έως 21/12/1911)
Περίοδος ΙΘ'
Σύνοδος Α' (από 19/5/1912 έως 30/9/1913)
Σύνοδος Β' (από 31/10/1913 έως 7/9/1914)
Σύνοδος Γ' (από 15/9/1914 έως 27/3/1915)
Περίοδος Κ'
Σύνοδος Α' (από 3/8/1915 έως 29/10/1915)
Περίοδος ΚΑ'
Σύνοδος Α' (από 11/1/1916 έως 9/6/1916)
Σύνοδος Β' (από 31/10/1916 έως 31/12/1916)
Κ' Αναβιώσασα
Σύνοδος Β' (από 11/7/1917 έως 21/1/1918)
Σύνοδος Γ' (από 15/2/1918 έως 25/1/1919)
Σύνοδος Δ' (από 30/10/1919 έως 10/9/1920)
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Γ ', Συντακτική
(23/12/1920 - 21/9/1922)


ΚΙΝΗΜΑ 1922
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ ', Συντακτική
(2/1/1924 έως 29/9/1925)
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ (1925/1926)


Β' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (1927/1935)
Περίοδος Α'
Σύνοδος Α' (από 26/11/1926 έως 6/10/1927)
Σύνοδος Β' (από 14/11/1927 έως 6/7/1928)
Περίοδος B'
Σύνοδος Α' (από 17/10/1928 έως 3/7/1930)
Σύνοδος Έκτακτη (από 4/7/1929 έως 6/9/1929)
Σύνοδος Β' (από 15/11/1929 έως 3/7/1930)
Σύνοδος Γ' (από 15/11/1930 έως 15/7/1931)
Σύνοδος Δ' (από 15/11/1931 έως 19/8/1932)
Περίοδος Γ'
Σύνοδος Α' (από 24/10/1932 έως 24/1/1933)
Περίοδος Δ'
Σύνοδος Α' (από 27/3/1933 έως 30/1/1934)
Σύνοδος Β' (από 5/3/1934 έως 11/9/1934)
Σύνοδος Έκτακτη (από 12/9/1934 έως 1/4/1935)
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε ', ΕΘΝΙΚΗ
(από 1/7/1935 έως 17/12/1935)


B' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1935/1967)
Βουλή Γ' Αναθεωρητική
(από 2/3/1936 έως 4/8/1936)
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ (1936-1941)
ΚΑΤΟΧΗ (1941-1944)
1/9/1946. Διενέργεια Δημοψηφίσματος το οποίο απέβη υπέρ της επιστροφής του βασιλέως Γεωργίου Β'.
Βουλή Δ' Αναθεωρητική (1946 - 1950)
Σύνοδος Α' (από 13/5/1946 έως 1/11/1947)
Σύνοδος Β' (από 1/11/1947 έως 12/8/1948)
Σύνοδος Γ' (από 1/10/1948 έως 31/10/1949)
Σύνοδος Δ' (από 1/12/1949 έως 8/1/1950)
Περίοδος Α' (1950 - 1951)
Σύνοδος Α' (από 30/3/1950 έως 30/7/1950)
Σύνοδος Έκτακτη (από 4/9/1950 έως 16/9/1950)
Σύνοδος Β' (από 31/10/1950 έως 30/7/1951)
Περίοδος Β' (1951 - 1952)
Σύνοδος Α' (από 10/10/1951 έως 2/6/1952)
Σύνοδος Έκτακτη (από 18/8/1952 έως 10/10/1952)
Περίοδος Γ' (1952 - 1956)
Σύνοδος Α' (από 12/12/1952 έως 11/6/1953)
Σύνοδος Β' (από 14/11/1953 έως 9/6/1954)
Σύνοδος Γ' (από 15/10/1954 έως 6/7/1955)
Σύνοδος Έκτακτη (από 10/10/1955 έως 12/10/1955)
Σύνοδος Δ' (από 14/11/1955 έως 11/1/1956)
Περίοδος Δ' (1956 - 1958)
Σύνοδος Α' (από 2/4/1956 έως 4/7/1956)
Σύνοδος Β' (από 15/10/1956 έως 2/5/1957)
Σύνοδος Έκτακτη (από 20/5/1957 έως 25/5/1957)
Σύνοδος Γ' (από 15/10/1957 έως 29/3/1958)
Περίοδος Ε' (1958 - 1961)
Σύνοδος Α' (από 9/6/1958 έως 29/5/1959)
Σύνοδος Β' (από 14/11/1959 έως 4/6/1960)
Σύνοδος Γ' (από 10/10/1960 έως 23/6/1961)
Περίοδος ΣΤ' (1961 - 1963)
Σύνοδος Α' (από 4/12/1961 έως 22/5/1962)
Σύνοδος Β' (από 12/11/1962 έως 17/5/1963)
Σύνοδος Έκτακτη (από 24/6/1963 έως 26/9/1963)
Περίοδος Ζ' (1963 - 1964)
Σύνοδος Α' (από 16/12/1963 έως 8/1/1964)
Περίοδος Η' (1964 - 1967)
Σύνοδος Α' (από 19/3/1964 έως 11/7/1964)
Σύνοδος Β' (από 14/11/1964 έως 25/6/1965)
Σύνοδος Έκτακτη (από 30/7/1965 έως 24/9/1965)
Σύνοδος Γ' (από 13/11/1965 έως 28/4/1966)
Σύνοδος Δ' (από 12/11/1966 έως 14/4/1967)


Γ' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ) (1975/)
Περίοδος Α' (1974/1977)
Βουλή Ε' Αναθεωρητική (9/12/1974 έως 7/6/1975)
Σύνοδος Α' (11/6/1975 έως 4/7/1975)
Σύνοδος Β' (6/10/1975 έως 12/6/1976)
Σύνοδος Γ' (4/10/1976 έως 16/6/1977)
Περίοδος Β' (1977/1981)
Σύνοδος Α' (4/7/1977 έως 29/9/1978)
Σύνοδος Β' (2/10/1978 έως 28/9/1979)
Σύνοδος Γ' (1/10/1979 έως 3/10/1980)
Σύνοδος Δ' (6/10/1980 έως 15/9/1981)
Περίοδος Γ' (1981/1985)
Σύνοδος Α' (16/11/1981 έως 1/10/1982)
Σύνοδος Β' (4/10/1982 έως 30/9/1983)
Σύνοδος Γ' (3/10/1983 έως 28/9/1984)
Σύνοδος Δ' (1/10/1984 έως 7/5/1985)
Περίοδος Δ' (1985/1989)
Σύνοδος Α' (17/6/1985 έως 3/10/1986)
Σύνοδος Β' (6/10/1986 έως 2/10/1987)
Σύνοδος Γ' (5/10/1987 έως 30/9/1988)
Σύνοδος Δ' (3/10/1988 έως 5/5/1989)
Περίοδος Ε' (1989/1989)
Σύνοδος Α' (11/9/1989 έως 6/10/1989)
Περίοδος ΣΤ' (1989/1990)
Σύνοδος Α' (9/2/1990 έως 9/3/1990)
Περίοδος Ζ' (1990/1993)
Σύνοδος Α' (21/4/1990 έως 3/10/1991)
Σύνοδος Β' (7/10/1991 έως 1/10/1992)(περιλαμβάνεται και η έκτακτη)
Σύνοδος Γ' (5/10/1992 έως 9/9/1993)
Περίοδος Η' (1993/1996)
Σύνοδος Α' (21/10/1993 έως 23/9/1994)
Σύνοδος Β' (3/10/1994 έως 28/9/1995)
Σύνοδος Γ' (2/10/1995 έως 22/8/1996)
Περίοδος Θ' (1996/2000)
Σύνοδος Α' (7/10/1996 έως 2/10/1997)
Σύνοδος Β' (6/10/1997 έως 1/10/1998)
Περίοδος Ι' (2000/)
Επιστροφή