ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
GREEK: ENTER    ΓIA NA EIΣEΛΘETE ΠATHΣTE ME TO ΠONTIKI MEΣA ΣTO KITPINO ΠΛAIΣIO APIΣTEPA
MUSHROOMS AND OTHER FUNGI OF THRACE, GREECE
ENGLISH: ENTER    TO ENTER CLICK INSIDE THE YELLOW FRAME ON THE LEFT
Background is an embossed picture of the Fly Agaric (Amanita muscaria)
Το υπόβαθρο είναι αναγλυφοποιημένη φωτογραφία του Αμανίτη του μυιοκτόνου (Amanita muscaria)