Το έργο υποστηρίχτηκε οικονομικά από τους παρακάτω φορείς, στους οποίους το ΠΑΚΕΘΡΑ εκφράζει θερμές ευχαριστίες:
ALPHA Τράπεζα
500.000 δρχ.
ΣΕΠΕΚ ΑΕ
200.000 δρχ.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
100.000 δρχ.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
50.000 δρχ.
Σύνολο εξωτερικής οικονομικής στήριξης 850.000 δρχ.

Οικονομικά Στοιχεία του Έργου

Αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός:
20.000.000
Συνολικές πραγματοποιηθείσες δαπάνες:
15.300.000
Επιχορήγηση από INTERREG II:
7.020.000
Χορηγίες
850.000
Ίδια συμμετοχή ΠΑΚΕΘΡΑ:
7.430.000