26/02/2008
Τεκκές Σεγίτ Αλή Σουλτάν ή Κιζίλ Ντελή Ρούσσας

Γεώργιος Τσιγάρας
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Θέση: Βρίσκεται στην τοποθεσία «Τεκκέ», 1,5 χλμ. δυτικά της Ρούσσας.
Το Μνημείο: Ο τεκκές ιδρύθηκε, σύμφωνα με την κτιτορική επιγραφή, το 1402 και ανακαινίστηκε το 1759. Ιδρυτής αναφέρεται ο Κιζίλ Ντελή, ο οποίος απέκτησε νόμιμα δικαιώματα κτήσης των εκτάσεων, στις οποίες είναι σήμερα κτισμένος ο τεκκές. Τα δικαιώματα αυτά παραχωρήθηκαν από τον σουλτάνο Βαγιαζίτ Α’.
Το μοναστηριακό συγκρότημα αποτελείται από διάφορους χώρους, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε περίβολο πέντε περίπου στρεμμάτων. Έτσι, το μνημείο αποτελείται από το νεκρικό παρεκκλήσιο (türbe), τον τελετουργικό χώρο μεϊντάν (meydan), το μαγειρείο (Aş evi), το κονάκι του πασά (Paşa Konağı), το σφαγείο (Kasabhane), τους σταύλους (ahur), και τα δύο νεκροταφεία (mezarlık).
Βιβλιογραφία: Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Οθωμανοί και μη Οθωμανοί Μουσουλμάνοι στην κατάκτηση της Ανατολικής και Δυτικής Θράκης, Ελληνικά, τόμ. 41 (1990)· Ε. X. ZΕΓΚΙΝΗΣ, Ο Μπεκτασισμός στη Δ. Θράκη. Συμβολή στην ιστορία της διαδόσεως του Μουσουλμανισμού στον ελλαδικό χώρο, Θεσσαλονίκη 21996· Γ. ΒOΓΙΑΤΖΗΣ, Η πρώιμη Οθωμανoκρατία στη Θράκη. Άμεσες Δημογραφικές συνέπειες, Θεσσαλονίκη 1998.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.