ο πρόγραμμα «Παραδοσιακοί τεχνίτες και επαγγέλματα του Ξύλου στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Κύπρο» αφορά στον εντοπισμό, τη συγκέντρωση και την καταγραφή των πλέον αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών εξειδικεύσεων που σχετίζονται με την παραδοσιακή επεξεργασία του ξύλου και τα παραγόμενα από ξύλο προϊόντα τους, στις τρεις παραπάνω γεωγραφικές περιοχές.

    κοπός του προγράμματος είναι η μελέτη των παραδοσιακών επαγγελμάτων που σχετίζονται με την κατεργασία του ξύλου στο Αιγαίο, στη Θράκη και στην Κύπρο, η ανίχνευση, σε μια μακρά χρονική περίοδο, των κοινών πολιτισμικών στοιχείων που συνδέουν τις τρεις περιοχές, η διερεύνηση τυχόν μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε μιας και τέλος η παράλληλη παρακολούθηση και στις τρεις περιοχές της σύγχρονης εικόνας αυτών των επαγγελμάτων. Μέσα από την ενδεικτική παρουσίαση εργαστηρίων και αντικειμένων, που γίνεται στην παρεχόμενη τράπεζα πληροφοριών, επιδιώκεται τόσο μια πρώτη παρουσίαση της συγκεκριμένης έκφανσης του λαϊκού πολιτισμού στις τρεις γεωγραφικές περιοχές όσο και η ανάδειξή του.

    ια την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων με το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Αιγαίο), το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (Κύπρος) και το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Θράκη). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος "ΘΡΑΚΗ-ΑΙΓΑΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ".